Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 cover biotech acta general

Biotechnologia Acta, Т. 16, № 4 , 2023
С. 5-21, бібліогр. 99, англ.
УДК: 577.151:579.22
https://doi.org/10.15407/biotech16.04.005

Повний телст:(PDF, англ)

α-L-РАМНОЗИДАЗИ МІКРООРГАНІЗМІВ: КЛАСИФІКАЦІЯ, ПОШИРЕННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

Однією з важливих проблем сучасної біотехнології є використання ензимів мікробного походження для деструкції важкорозчинних сполук та синтезу нових лікарських препаратів. За останні роки значну увагу дослідників привертають такі технологічно перспективні карбогідрази, як О-глікозилгідролази, які каталізують гідроліз О-глікозидних зв’язків у глікозидах, оліго- та полісахаридах, гліколіпідах та інших глікокон’югатах.

Метою роботи було проаналізувати дані про положення α-L-рамнозидаз у сучасній ієрархічній класифікації глікозидаз та представити наявні у літературі дані щодо особливостей будови ензиму у різних мікроорганізмів.

Методи. Проаналізовано публікації з таких баз даних: PubMed (https://pubmed.nsbi.nlm.nih.gov/), Carbohydrate-Active enZYmes (http://www.cazy.org/), BRENDA Enzyme Database (https://www.brenda-enzymes.org/).

Результати. Систематизовано дані щодо фізико-хімічних, каталітичних та деяких кінетичних властивостей α-L-рамнозидаз у мікроорганізмів різних таксономічних груп. Охарактеризовано особливості субстратної специфічності ензиму залежно від природи протеїну та умов вирощування продуцента. Окреслено перспективи та шляхи використання α-L-рамнозидаз у біотехнологічних процесах різних галузей: хімічній, харчовій, фармацевтичній промисловості та медицині.

Висновки. Функціональні властивості та специфічність дії мікробних α-L-амнозидаз свідчать про можливість їхнього широкого застосування для перероблення продуктів харчування та кормів для тварин, а також для отримання біологічно активних сполук для фармацевтичної промисловості та медицини.

Ключові слова: α-L-рамнозидаза, мікроорганізми, фізико-хімічні властивості, специфічність, дерамнозилювання, флавоноїди.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023