Оберіть свою мову

Ліцензійна угода

м. Київ «___» _____________ 20__ р

Інститут біохімії НАН України (м.Київ), будучи засновником і видавцем журналу «Biotechnologia Acta», іменований надалі «Інститут»,
в особі директора академіка НАН України Комісаренка С.В., яка діє на підставі Статуту, з одного боку, і Автор/и  
________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові автора/ів) іменований надалі «Автор», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», підписали цей Договір про таке.

 1. Автор безоплатно надає Інституту виключні майнові права на друк і використання Статті
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  у тому числі права дозволяти або забороняти використання Статті або її частини третіми особами, в будь-якій формі і будь-якими способами.
 2. З моменту підписання цього Договору (після прийняття Статті «до друку») Інституту належить виключне право оприлюднювати, редагувати, адаптувати і перекладати на будь-яку мову, видавати, а також поширювати Статтю необмеженим тиражем у будь-якому вигляді і форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами без комерційного використання.
 3. Передавання авторських прав здійснюється на повний термін дії авторського права на зазначену статтю і має силу на території всіх країн світу
 4. Усі копії Статті, як паперові, так і електронні, повинні містити інформацію про авторські права Інституту (© «Biotechnologia Acta» Інститут біохімії Національної академії наук України) і повне бібліографічне посилання на Статтю.
 5. У разі якщо рукопис Статті не буде прийнято до публікації протягом дванадцяти місяців (про що Автору буде повідомлено письмово) або відкликано Автором до прийняття Статті «до друку», цей Договір втрачає силу й анулюється, при цьому авторські права повертаються Автору.
 6. Інститут підтверджує збереження за Автором таких прав:
  - патентні права, права на торговельні марки та права на будь-які процеси, речовини, матеріали і методики, описані в Статті;
  - право на виготовлення різних копій, у тому числі електронні, для власного використання колегами Автора, а також користовуватися ним для продажу, для систематичного поширення шляхом масової розсилки через електронну пошту, а також для розміщення на загальнодоступному сервері;
  - права подальшого використання Автором усієї Статті або будь-яких її частин в оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях.
 7. Автор гарантує, що ця стаття не була раніше опублікована і не буде опублікована де-небудь до її публікації Інститутом, а також те, що авторські права на її опублікування не передавалися іншим видавництвам.
 8. Автор гарантує, що ця Стаття є оригінальною роботою автора і не є копією будь-якої іншої роботи. Автор гарантує, що ним отримані всі необхідні дозволи на використання матеріалів у своїй статті, що охороняються авторським правом.
 9. Автор гарантує, що використання Інститутом авторських прав, придбаних у результаті цього Договору, не спричинить за собою порушення авторських прав будь-яких осіб чи організацій, а також не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей.
 10. Ця ліцензія дозволяє читачам журналу "Biotechnologia Acta" поширювати, редагувати, поправляти і брати за основу опубліковані в ньому статті, навіть комерційно, за умови зазначення авторства.
 11. Дія цього Договору регулюється чинним законодавством України.
 12. Усі доповнення, додатки, акти складаються сторонами письмово і підписуються уповноваженими представниками cторін.
 13. Цей договір складено у двох примірниках українською та англійською мовами, тексти яких автентичні, по одному для кожної із cторін. У разі виникнення розбіжностей, перевага надається тексту українською мовою.
 14. Реквізити та підписи Сторін:

Інститут біохімії НАН України
вул. Леонтовича, 9, м Київ, Україна, 01601.
_____________________________ Директор Інституту, академік НАН України
С.В.Комісаренко

________________________________

Автор/(и)
(П.І.Б., підпис)