Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друк)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, №. 3 , 2023
С. 45-50., Бібліогр. 15, англ.
УДК: 582.31.99:574.1:57.085.2:615.322
DOI: https://doi.org/10.15407/biotech16.03.045

Повний текст: (PDF, англ)

ПРЯМА РЕГЕНЕРАЦІЯ ПАГОНІВ іn vitro  ЛИСТКОВИХ ЕКСПЛАНТІВ Rhodiola rosea L.

Матвєєва Н., Белокурова В., Ратушняк Я., Щербак Н., Кучук М.

Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України

Дикорослі види рослин становлять великий інтерес як джерело фармакологічно цінних сполук, але багато з них є ендемічними та/або зникаючими. Сучасна біотехнологія може забезпечити надійні методи їх використання без порушення природних популяцій. Зокрема, інтенсивно розробляються методи культивування in vitro лікарських рослин роду Rhodiola для подальшого включення їх у різноманітні біотехнологічні програми.

Мета: розроблення протоколу прямої регенерації рослин Rhodiola rosea L. з листкових експлантів.

Методи. Використовували асептичні рослини з колекції Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Листки відокремлювали, робили на них надрізи та культивували на агаризованому живильному середовищі Мурасіге та Скуга (1962) з додаванням різних комбінацій таких регуляторів росту: 6-бензиламінопурин (БАП), кінетин, α-нафтилоцтова кислота (НОК) та 2,4-дихлорфеноксіоцтова кислота (2,4-Д). Оцінювали частоту регенерації як відсоток листків, на яких формувалися пагони.

Результати. Використання середовища з БАП (2.5 мг/л) та 2,4-Д (1.0 мг/л) дозволило індукувати пагони з найвищою частотою — 100%. Збільшення концентрації 2,4-Д до 2.5 мг/л та зменшення концентрації БАП до 1.0 мг/л привело до зниження показника частоти регенерації до 62.5%. На середовищах, що містили 1.0 мг/л кінетину + 2.5 мг/л 2.4-Д або 2.5 мг/л кінетину + 1.0 мг/л 2,4-Д частота регенерації становила відповідно 25% та 62%.

Висновки. Листкові експланти R. rosea показали високу регенераційну здатність на середовищах з різними комбінаціями регуляторів росту. Оптимальним середовищем для отримання регенерованих пагонів з листових експлантів з частотою 100% є середовище Мурасіге та Скуга з додаванням БАП та 2,4-Д у концентраціях 2.5 та 1.0 мг/л відповідно. Частота регенерації була нижчою при заміні БАП на кінетин. Спостерігали також інші варіанти морфогенезу (формування адвентивних коренів та/або калюсу).

Ключові слова: Rhodiola rosea L., листкові експланти, регенерація пагонів, регулятори росту.

Matvieieva N.
https://orcid.org/0000-0002-4877-5222
ResearcherID Web of Science: У-2237-2018

Belokurova V.
https://orcid.org/0000-0002-9872-9136
Web of Science ResearcherID: EMR-0642-2022

Ratushniak Y.
https://orcid.org/0000-0003-3708-1898
Web of Science ResearcherID: DNY-6665-2022

Shcherbak N.
https://orcid.org/0000-0002-2478-8408

Kuchuk M.
https://orcid.org/0000-0001-7365-7474
Web of Science ResearcherID: S-6631-2016

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023