Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друк)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, №. 3 , 2023
С 24-44., Бібліогр. 127, англ.
УДК: 612.233+612.176:577.151.6
DOI: https://doi.org/10.15407/biotech16.03.024

Повний текст: (PDF, англ)

ФЕНОМЕН РАДІАЦІЇ: ДЕЯКІ ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА, МЕХАНІЗМИ ЕФЕКТІВ,
СПОСОБИ ЗАХИСТУ БІОЛОГІЧНИХ ОРГАНІЗМІВ ТА ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЯ

Ключко О. М.1, Лізунов Г. В.2, Білошицький П. В.3

 1 Національний авіаційний університет, Київ, Україна
2 Інститут космічних досліджень НАН України, Київ
3 Уманський державний педагогічний університет імені Тичини, Умань, Україна

Радіація є важливим і небезпечним фактором в сучасній дійсності в деяких регіонах індустріальних країн, наслідком техногенних аварій на ядерних об’єктах, хімічних підприємствах тощо. Це також реальний наслідок деяких сучасних військових дій і збройних конфліктів. Радіаційні ураження організмів можуть виникати і внаслідок дії природних причин — авіаційних чи космічних польотів на великій висоті або навіть тривалого перебування на гірських висотах. Природні причини таких ефектів на сьогодні вивчені ще недостатньо.

Мета. Коротко викласти деякі результати досліджень характеристик іонізуючого випромінювання на різних висотах над Землею. Описати коротко вплив факторів радіації на біологічні організми та основні механізми цих впливів. Описати ефекти, що викликають патологічні зміни в організмі людей, які зазнали тривалого впливу низьких доз радіації, та методи реабілітації постраждалих від променевої радіації в умовах високогір’я.

Методи. Космічні супутникові дослідження атмосфери Землі на різних висотах над рівнем моря з вимірюванням різних характеристик сонячного і галактичного випромінювання (переважно рентгенівського, гамма-випромінювання, а також інших видів іонізуючого випромінювання в деяких інших діапазонах). Порівняльний аналіз результатів довготривалих спостережень за пацієнтами в стаціонарних умовах із застосуванням багатьох стандартних лабораторних методів обстеження їх стану. Проведені наукові дослідження складалися з комплексу методичних прийомів і підходів: клініко-фізіологічні дослідження дихальної та серцево-судинної систем, гематологічного та імунологічного стану, функціонального стану вищої нервової діяльності, психічного та невротичного стану; введення антигіпоксантів, гістохімічні, біофізичні та інші методи оцінювали оксибіотичні процеси.

Застосовували математичну обробку результатів, а також методи математичного моделювання.

Результати. Результати вимірювань рівнів іонізуючого випромінювання під час супутникового дослідження атмосфери Землі на різних висотах проаналізовано та представлено у схемах. Описано механізми шкідливої дії радіації на організми на нанорівні: радіоліз води, «ефект кисню» як радіосенсибілізатора, утворення різних типів вільних радикалів і пероксидів з подальшими наслідками для органічних сполук, клітин, тканин, органів і організмів. Представлено, розглянуто та обговорено результати лікування та реабілітації на ЕМБС осіб, опромінених малими дозами радіації. Багато з представлених результатів були отримані завдяки колективній роботі великих команд наших попередників у науці, які досліджували можливості лікування та реабілітації пацієнтів, які протягом тривалого часу отримували малі дози опромінення; розроблено практичні рекомендації.

Висновки. Представлено деякі результати виконаних робіт, які можуть бути цінними при лікуванні та реабілітації людей різних контингентів, які протягом тривалого часу зазнали впливу малих доз радіації різної природи. Окреслені рекомендації можуть бути запропоновані особам різних контингентів радіаційного ризику з метою їх реабілітації, у практиці охорони здоров’я тощо.

Ключові слова: радіаційне ураження організмів, висота, адаптація, радіопротектори, корекція.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023