Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2015


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 5, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.05.071
С. 71-77, бібліогр. 20, англ.
УДК: 504.53.054 – 032.32 + 581.1: 604.2: 661.185

ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОГО РАМНОЛІПІДНОГО БІОКОМПЛЕКСУ ТА ЕТИЛТІОСУЛЬФАНІЛАТУ НА РОСТОВІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН НА ҐРУНТІ, ЗАБРУДНЕНОМУ НАФТОЮ

 А. Р. Баня 1, О. Я. Карпенко 3, В. І. Лубенець 3,  В. І. Баранов 2, В. П. Новиков 3, О. В. Карпенко 1

1 Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Львів
2 Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
3 Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Метою роботи було дослідження впливу рамноліпідного біокомплексу та етилтіосульфанілату на рослини гороху польового та сорго за вирощування на забрудненому нафтою ґрунті. Насіння рослин перед посівом обробляли розчинами рамноліпідного біокомплексу або етилтіосульфанілату (0,01 г/л) й вирощували в ємностях із ґрунтом, штучно забрудненим нафтою (5, 8 і 10%). Вплив рамноліпідного біокомплексу та етилтіосульфанілату визначали за ростовими (маса, довжина рослин) і біохімічними параметрами (вміст пігментів фотосинтезу, пероксиду водню, малонового діальдегіду).
Показано стимулювальний вплив рамноліпідного біокомплексу та етилтіосульфанілату на ростові показники гороху польового: маса пагона достовірно збільшилася на 39%, кореня – на 26% порівняно з контролем. Для сорго спостерігався дещо менший приріст показників росту. За впливу рамноліпідного біокомплексу та етилтіосульфанілату в гороху і сорго також збільшувався вміст пігментів фотосинтезу. Встановлено, що за дії рамноліпідного біокомплексу та етилтіосульфанілату показники оксидативних реакцій рослин щодо контролю знижувалися: вміст пероксиду водню – у середньому на 15% і 16%, малонового діальдегіду – на 13,5% і 16% відповідно.

Результати дослідження свідчать, що рамноліпідний біокомплекс та етилтіосульфанілат є ефективними стимуляторами росту гороху польового і сорго, а також сприяють підвищенню адаптаційної здатності рослин до несприятливих умов. Це створює перспективи використання їх як ефективних та екологічно безпечних речовин для інтенсифікації процесу фіторемедіації забруднених ґрунтів.

Ключові слова: рамноліпідний біокомплекс, етилтіосульфанілат, горох польовий, сорго, нафта.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015