Оберіть свою мову

SSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 5, 2015;  
 https://doi.org/10.15407/biotech8.05.064
С. 64-70, бібліогр. 25, англ.
УДК: 579.222.3 + 577.175.15 + 631.847.211

ПРОДУКУВАННЯ АБСЦИЗОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЕТИЛЕНУ   БІОТЕХНОЛОГІЧНИМИ ШТАМАМИ Bradyrhizobium japonicum

 Н. О. Леонова

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було дослідження продукування фітогормонів, що пригнічують ріст і розвиток рослин – абсцизової кислоти та етилену, різними за ефективністю симбіотичними азотфіксувальними біотехнологічними штамами Bradyrhizobium japonicum в умовах in vitro. Кількість абсцизової кислоти визначали методом спектроденситометричної тонкошарової хроматографії, а кількість етилену – методом газової хроматографії.

Показано здатність симбіотичних азотфіксувальних бактерій сої продукувати позаклітинну абсцизову кислоту (56,5–72,0 мкг/г абсолютно сухої біомаси) та етилен (0,046–3,461 нмоль / год• г абсолютно сухої біомаси). Встановлено, що відмінності в кількості абсцизової кислоти й етилену у B. japonicum є штамовими особливостями і безпосередньо не пов’язані з умовами культивування, нітрогеназною активністю цих бактерій та їхньою ефективністю у симбіозі з рослинами сої. Здатність біотехнологічних штамів B. japonicum синтезувати фітогормони – інгібітори росту і розвитку рослин в умовах in vitro може бути додатковим чинником, що збільшує вірулентність бактерій і визначає їхню потенціальну активність під час інфікування рослин. Одержані дані мають важливе значення для розроблення технології виробництва мікробіологічних препаратів–інокулянтів для бобових рослин з комбінованими властивостями.

Ключові слова: Bradyrhizobium japonicum, абсцизова кислота, етилен, симбіоз, соя.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015