Оберіть свою мову

SSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 5, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.05.086I
С. 86- 92, бібліогр. 15, англ.
УДК: 579:662.7

ОСОБЛИВОСТІ АБОРИГЕННОГО УГРУПОВАННЯ ХЕМОЛІТОТРОФНИХ БАКТЕРІЙ ВІДХОДІВ ЕНЕРГЕТИКИ

 І. А. Блайда, Т. В. Васильєва, Л. І. Слюсаенко, В. Ф. Хитрич

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Метою роботи було виділення домінуючих чистих культур мікроорганізмів з аборигенного угруповання золи-виносу від спалювання вугілля, встановлення їхніх властивостей, порівняння ефективності біовилуговування металів із золи-виносу при використанні чистих культур та аборигенного угруповання. Методом накопичувальних культур із застосуванням стандартних живильних середовищ виділено чисті культури мікроорганізмів, а стандартними мікробіологічними методами встановлено їх передбачувану таксономічна належність. У результаті з аборигенного угруповання мікроорганізмів золи-виносу в чисті культури виділено три домінуючих штами мезофільних і помірно термофільних ацидофільних хемолітотрофних бактерій і встановлена їх належність до представників роду Acidithiobacillus, зокрема Acidithiobacillus ferrooxidans, а також Sulfobacillus. Ці штами відзначалися високою окисною активністю стосовно вилучення рідкісних металів галію і германію, а також деяких важких металів із субстрату золи-виносу. Порівняння окиснювальної активності виділених штамів і аборигенного угруповання в мезофільних умовах свідчить на користь консорціуму як результату синтрофних відносин мікроорганізмів в угрупованні. Це слід враховувати при створенні оптимального для даного техногенного субстрату ефективного бактеріального препарату.

Ключові слова: зола-винос, аборигенне угруповання, ацидофільні хемолітотрофні бактерії, активність вилуговування, германій.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015