Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015  
https://doi.org10.15407/biotech8.04.128
С. 128-134, бібл.14, англ.
УДК: 661.72 : 676.16

ЗАЛЕЖНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ ГЛІЦЕРОЛУ ТА ЗБРОДЖУВАННЯ ГІДРОЛІЗАТІВ КРОХМАЛЕВСІСНОХ СИРОВИНИ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ СУСЛА

1Інститут продовольчих ресурсів НААН України, Київ
2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Метою  роботи  було  дослідити  залежність накопичення етанолу та утворення побічних і вторинних продуктів (гліцеролу і пропіонової кислоти) під час зброджування зі збільшенням концентрації сусла від 12 до 21% мас. цукрів на прикладі широко використовуваних у спиртовій галузі сухих комерційних дріжджів фірми «Danisc» та експериментального осмофільного штаму Saccharomyсes cerevisiae ДС-02-Е, ізольованого з концентрованого (80% СР) солодового житнього сусла, що спонтанно забродило. Для розрідження та оцукрювання крохмалю сусла застосовували ензимні препарати «AMYLEX 4T», «ALPHALASE AFP» і «DIAZYM SSF». Готові виробничі дріжджі обох рас дріжджів вносили в бродильні колби у кількості 10% від об’єму основного сусла. У зрілих бражках визначали вміст незброджених вуглеводів фотоелектроколориметричним  методом  з  антроновим реактивом, спирту — скляним ареометром-спиртоміром,  кислотність  —  потенціометрично, концентрацію сухих речовин — ареометрично, вміст гліцеролу  — фотоколориметричним методом. У дистилятах бражки визначали  вміст  летких домішок,  зокрема пропіонової кислоти, методом газової хроматографії. Статистичну обробку результатів трьох серій дослідів проводили шляхом розрахунку середніх арифметичних величин із п’яти вимірювань, їх середньоквадратичних відхилень і похибок. Для виявлення вірогідних відмінностей між середніми величинами використовували критерій Стьюдента. Розбіжності вважали статистично достовірними за Р < 0,05.
Показано зменшення накопичення гліцеролу (від 38 до 53%) за підвищених концентрацій живильного середовища у разі застосування дріжджів Saccharomyсes cerevisiae ДС-02-Е порівняно із сухими комерційними дріжджами, зменшення утворення небажаного побічного продукту бродіння — пропіонової кислоти (до 34%), кращу здатність експериментальної раси використовувати цукри сусла і накопичувати етанол (до 0,1–0,25% об.). Зроблено висновок про існування інших механізмів осмопротекції, не пов’язаних з high-osmolarity glycerol-шляхом, або використання менш активної системи утворення гліцеролу у відповідь на осмотичний стрес. Практичне значення роботи у разі використання нового експериментального осмофільного штаму дріжджів полягає у збільшенні глибини утилізації субстрату та виходу етанолу з крохмалевмісної зернової сировини, що позитивно позначиться на економіці та екології виробництва етанолу (біоетанолу).

Ключові слова: сусло, осмофільність, дріжджі, гліцерол.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015