Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015  
https://doi.org10.15407/biotech8.04.135
С. 135-140, бібл. 11, англ.
УДК:  579.66

СТІЙКІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ КАРСТОВИХ ПОРОЖНИН ДО n-НІТРОХЛОРБЕНЗОЛУ

Суслова О. С., Рокитко П. В., Бондарь К. М., Голубенко О. О., Таширев О. Б.

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Метою роботи було встановити кількісні параметри гомеостазу мікробних угруповань (максимально допустимі концентрації та типи відповіді), ізольованих із глин карстових порожнин, у концентраційному градієнті п-нітрохлорбензолу, а також визначити здатність бактерій карстових порожнин трансформувати ксенобіотик. Використовували загальні бактеріологічні методи та газову хроматомасспектрометрію. Хемоорганотрофні мікробні угруповання карстових порожнин Мушкарова Яма (Поділля, Україна) та Куйбишевська (Західний Кавказ, Абхазія) високостійкі до п-нітрохлорбензолу і взаємодіють з ним. На прикладі репрезентативного штаму Мушкарової Ями Rhodococcus erythropolis P3 показано вплив концентраційного градієнта п-нітрохлорбензолу (50–300 мг/л) на його фізіологічні параметри (редокс-потенціал, pH, оптична щільність, концентрація O2, CO2, H2). Ефективність деградації п-нітрохлорбензолу пропорційна зниженню редокс-потенціалу. Таким чином, мікроорганізми карстових порожнин є перспективними для створення нових природоохоронних біотехнологій, зокрема з метою очищення стічних вод підприємств органічного синтезу.

Ключові слова: карстові порожнини, мікробні угруповання, п-нітрохлорбензол.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015