Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 1 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 1, 2015; 
https://doi.org/10.15407/biotech8.01.039
С. 39-48, бібл. 25, англ.
УДК: 54.057+547.311+576.5+577+615.9+616-006

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ І МОРФОЛОГІЯ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ЗА ДІЇ ПОХІДНИХ 4-ТІАЗОЛІДИНОНОВОГО РЯДУ, ІММОБІЛІЗОВАНИХ НА НАНОРОЗМІРНОМУ ПОЛІМЕРНОМУ НОСІЄВІ

Н. М. Бойко 1, О. Ю. Ключівська 1, Л. І. Кобилінська 2, Д. Я. Гаврилюк 2,  А. О. Рябцева 3, Н. Є. Мітіна 3, Р. Б. Лесик 2, О. С. Заіченко 3, Р. С. Стойка 1

1 Інститут біології клітини НАН України, Львів
2 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
3 Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Метою роботи було використати полімерний наноносій для доставлення протипухлинних препаратів 4-тіазолідинонового ряду в пухлинні клітини різних ліній. З’ясовано, що таке доставлення до клітин-мішеней дає змогу суттєво (майже в 10 разів) знизити діючу цитотоксичну дозу деяких із них за збереження подібного за рівнем антинеопластичного ефекту in vitro щодо різних пухлин ссавців. Мікроскопічне дослідження клітин цих ліній показало, що за дії деяких іммобілізованих на носієві препаратів 4-тіазолідинонового ряду спостерігається вища (до 40%) частка апоптичних клітин, а також більше (до 10%) клітин із морфологічними змінами в ядрі та 35% клітин із підвищеною інтенсивністю червоного свічення акридинового оранжевого в лізосомах, порівняно з показниками, що їх фіксували за дії препаратів цього типу. Використаний нами нанорозмірний носій є перспективною полімерною системою для доставлення протипухлинних препаратів у клітини-мішені.

Ключові слова: похідні 4-тіазолідинону, нанорозмірний полімерний носій.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015