Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 3, 2010
. 42-49, бібліогр. 41, укр.
УДК: 577.112.7:616

ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ЕКСПРЕСІЮ ЦИРКАДІАЛЬНИХ ГЕНІВ ТА 6-ФОСФОФРУКТО-2-КІНАЗИ/ФРУКТОЗО-2,6-БІСФОСФАТАЗИ-4
У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ

Д. О. Мінченко, І. В. Божко, Т. О. Зінченко, В. Г. Михальченко, О. П.,
Яворовський, О. Г. Мінченко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ

Перебіг фізіологічних та біохімічних процесів в організмі має циркадіальний характер, і порушення механізмів їх регуляції є однією з причин виникнення деяких патологічних процесів, у тому числі й утворення злоякісних пухлин. Найбільш важливими генами, що регулюють циркадіальні процеси в організмі як у нормі, так і при патологічних станах, є гени циркадіальних факторів Per1, Per2, Clock та BMal1, а також казеїнкіназа-1?, що контролює експресію цих генів. Одержані нами дані показали, що під впливом наночастинок срібла відбувається порушення експресії генів казеїнкінази-1 ?, BMal1, Per1, Per2 і Clock, а також 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази-4 (PFKFB-4) та гліцеральдегід-3-фосфатдегідрогенази (GAPDH) у головному мозку щурів, причому експресія одних генів посилюється, а інших — знижується. Встановлено, що зміни в експресії циркадіальних генів та казеїнкінази-1 ? виявляються уже через одну добу після введення тваринам наночастинок срібла, а через 3 та 14 діб здебільшого стають більш вираженими. Порушення експресії циркадіальних генів та казеїнкінази-1 ? може спричинювати розлади функціонування сигнальних каскадів у клітинах головного мозку та порушувати регуляцію метаболічних процесів і на периферії. Результати цієї роботи свідчать про вплив наночастинок срібла на важливі ключові механізми регуляції метаболічних процесів у клітинах головного мозку на рівні експресії циркадіальних генів.

Ключові слова: наночастинки срібла, експресія генів, казеїнкіна за-1 ?, Per1, Per2, Clock, BMal1, PFKFB-4, головний мозок, щури.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008