Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta, Т. 14, № 6 , 2021
С. 44-52, бібліогр. 28, англ.
УДК: 577.112.7: 612.115
https://doi.org/10.15407/biotech14.06.044

ВІДНОВЛЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕРИТРОЦИТІВ ПІСЛЯ ГІПОТЕРМІЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНОЇ ФРАКЦІЇ КОРДОВОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ І ПРЕПАРАТУ АКТОВЕГІН

О. К. Гулевський, Ю. С. Ахатова

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

Однією із задач сучасної трансфузіології є збереження властивостей еритроцитів після гіпотермічного зберігання. Порушення їхнього функціонального стану внаслідок зберігання призводить до погіршення якості трансфузійного середовища та низки клінічних проблем. Нами досліджено можливість використання як субстанції для реабілітувального середовища низькомолекулярної фракції з кордової крові людини (ФКК) і препарату Актовегін.

Мета роботи. Дослідити вплив ФКК і препарату Актовегін на морфологію, енергетичний баланс і киснево-транспортну функцію еритроцитів.

Матеріали та методи. У дослідженні використовували еритроцитарну масу з донорської крові людини, яку зберігали за умов гіпотермії протягом 7–21 доби. Кожні 7 діб до аліквот еритроцитарної маси додавали ФКК або препарат Актовегін (кінцева концентрація 0,6 мг/мл) та інкубували 1 год при 37 °С, після чого проводили подальші дослідження. ФКК отримували з кордової крові людини методом ультрафільтрації та ліофілізації. Морфологію еритроцитів оцінювали за допомогою світлової мікроскопії. Вміст АТФ та 2,3-ДФГ визначали за кількістю неорганічного фосфору фотоелектрокалориметричним методом. Показники кисневотранспортної функції еритроцитів (сатурацію, напруженість кистю і вуглекислого газу) оцінювали за допомогою аналізатора газів крові й електролітів IL GEM Premier-3000. Співвідношення форм гемоглобіну досліджували фотометричним методом.

Результати. Показано, що ФКК або препарат Актовегін сприяють відновленню морфофункціональних характеристик еритроцитів після 21 доби зберігання за 2–4 °С. Це виражається у збільшенні кількості нормоцитів і відновленні показників напруженості кисню, сатурації, вмісту АТФ і 2,3-ДФГ та нормалізації співвідношення форм гемоглобіну. Механізм дії порівнюваних субстанцій пов’язано з активацією синтезу АТФ та утворенням 2,3-ДФГ.

Висновки. Використання середовищ з ФКК або препаратом Актовегін, дозволяє ефективно відновлювати властивості еритроцитів після тривалого зберігання.

Ключові слова: кордова кров, Актовегін, еритроцити, гіпотермія, відновлювальне середовище.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021