Оберіть свою мову

IISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 14, № 3, 2021
С. 46-53, бібліогр. 20, англ.
УДК: 582.282.31 + 57.083.132 + 577.151.45
https://doi.org/doi.org/10.15407/biotech14.03.046

КСИЛОТРОФНИЙ ГРИБ Trichoderma atroviride: КУЛЬТИВУВАННЯ, ЕКСТРАЦЕЛЮЛЯРНА ГІДРОЛІТИЧНА ТА АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ

П. Н. Кузьмін, В. В. Сакович, Д. Д. Жерносеков

Поліський державний університет, Пінськ, Республіка Білорусь

Ксилотрофні гриби добре відомі своєю здатністю виділяти ферменти в навколишнє середовище. Ці гриби мають важливий біотехнологічний потенціал, деякі з них використовують для промислового виробництва ферментів. Крім того, останнім часом ксилотрофні гриби привертають велику увагу дослідників як джерело антибактеріальних препаратів.

Мета. Аналіз впливу джерела вуглецю в живильному середовищі, а також умов глибинного культивування на вихід міцелію, протеолітичну, целюлолітичну та антимікробну активність культуральної рідини Trichoderma atroviride.

Методи. Використовували метод глибинного культивування, проводили часткове очищення препарату методом висалювання з подальшим діалізом. Целлюлолітичну активність визначали спектрофотометрично, антимікробну активність визначали методом дискової дифузії. Статистичну обробку даних проводили з використанням пакету програм STATISTICA 6.0.

Результати. Найбільшу целюлолітичну активність (0,50±0,03 Од/мл), вихід міцелію і найменший діаметр колоній було виявлено при використанні целюлози як джерела вуглецю. Однак найбільшу протеолітичну активність культуральної рідини спостерігали при використанні глюкози як джерела вуглецю. Показано, що оптимальний діапазон температур для активності гідролази знаходиться в діапазоні 25–30 °C. У порівнянні з P. ostreatus культуральна рідина T. atroviride не тільки має більш виражену антимікробну активність, але й пригнічує ріст Candida albicans.

Висновки. Культуральна рідина виділеного штаму T. atroviride є перспективним джерелом гідролітичних ензимів, які можуть бути використані в органічному сільському господарстві й промисловості. Очищений препарат, отриманий з культуральної рідини Trichoderma atroviride показав значну антимікробну активність і може бути успішно використаний в майбутньому для розроблення лікарських засобів.

Ключові слова: Trichoderma atroviride, культивування, гідролітична та антимікробна активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021