Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 3, 2020
С. 45-51, бібліогр. 41, англ.
УДК: 615.277.3+615.012]-022.532-092.9
https://doi.org/10.15407/biotech13.03.045

ЗАПОБІГАННЯ ТОКСИЧНІЙ ДІЇ ЦИСПЛАТИНУ ЩОДО НОРМАЛЬНИХ КЛІТИН ЗА КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ІЗ С60 ФУЛЕРЕНОМ

С. В. Прилуцька 1, I. I. Гринюк 1, T. Д. Скатерна 2, Л. Б. Дробот 2, М. С. Слободяник 1, O. П. Матишевська 2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
2 Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи було оцінити токсичність нековалентного нанокомплексу С60 фулерену з цисплатином (C60-Cis-Pt) щодо нормальних клітин. Токсичність C60-Cis-Pt нанокомплексу, порівняно з вільним Cis-Pt, вивчали на клітинах ембріональної нирки людини (HEK293), оцінюючи їх життєздатність за допомогою МТТ-тесту та на еритроцитах щура за їхньою стійкістю до кислотного гемолізу. Було показано, що вільний 40 мкМ Cis-Pt змінював морфологію та знижував життєздатність клітин HEK293 на 28%, а також збільшував кількість гемолізованих еритроцитів на 25% порівняно з контролем. С60-Cis-Pt нанокомплекс за еквівалентної концентрації Cis-Pt не впливав на досліджувані показники і не спричиняв цитотоксичних ефектів. Запобігання токсичній дії Cis-Pt на нормальні клітини за його комплексoутворення із С60 фулереном відкриває перспективу використання наноструктури як ефективного цитопротектора і таргетного носія у пухлинні клітини.

Ключові слова: С60 фулерен, цисплатин, нанокомплекс, НЕК293 клітини, цитотоксичність, еритроцити, гемоліз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020