Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (электронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 

Biotechnologia Acta Т. 13, № 1, 2020
С. 56-63, бібл. 31, англ.
УДК: 628.3
 https://doi.org/10.15407/biotech13.01.056

ВИКОРИСТАННЯ Lemna minor ДЛЯ ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД СОЛОДОВОГО ЗАВОДУ ВІД СПОЛУК ФЕРУМУ

 Л. А. Саблій, М. С. Коренчук

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Метою роботи було визначити раціональні параметри очищення стічних вод солодового заводу від сполук феруму в проточному експериментальному біореакторі із застосуванням ряскових і встановити вплив вихідної концентрації феруму, кількості внесеної біомаси та тривалості процесу очищення на зниження вмісту сполук феруму у стічній воді.

Дослідження проводили на очисних спорудах біологічного очищення стічних вод солодового заводу. Застосовували напіввиробничу установку, яку було введено в технологію перед етапом знезараження.

Як показують одержані результати, в діапазоні концентрацій іонів феруму від 0,2 до 1,3 мг/дм3 було виявлено логарифмічний характер біологічного процесу. Виявлено, що за цих умов раціональні значення тривалості процесу очищення — 3-8 год за наявносты біомаси ряски Lemna minor не більше 12 г/дм3.

У результаті досліджень, проведених на очисних спорудах для очищення стічних вод солодового заводу, які було виконано на напіввиробничій установці для біологічного доочищення стічних вод від сполук феруму, вперше встановлено, що ефект очищення стічних вод від іонів феруму в біореакторі з ряскою Lemna minor сягає 40% і залежить від вихідної концентрації сполук феруму у воді.

Ключові слова: стічні води, біологічне очищення, ферум, ряскові, волокнисте завантаження, солодовий завод.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020