Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (электронная версия)
ISSN 2410-7751 (Печатный вариант)

 6 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 6, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.06.082
С. 82-91, библ. 37 , англ.
УДК: 579.663

ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН, СИНТЕЗОВАНИХ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 НА РАФІНОВАНІЙ І ВІДПРАЦЬОВАНІЙ СОНЯШНИКОВІЙ ОЛІЇ

Т. П. Пирог, Д. А. Луцай, С. І. Антонюк, І. В. Ельперін

Национальный университет пищевых технологий, Киев

Метою роботи було порівняти антимікробну та антиадгезивну активність (зокрема й здатність до руйнування біоплівок), а також вплив на деструкцію нафтових забруднень поверхнево-активних речовин, синтезованих у процесі культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241. на рафінованій та відпрацьованій соняшниковій олії.

Поверхнево-активні речовини екстрагували із супернатанта культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2:1). Кількість адгезованих клітин і ступінь руйнування біоплівки визначали спектрофотометричним методом, антимікробні властивості — за показником мінімальної інгібуючої концентрації (МІК). Концентрацію нафти у воді вимірювали ваговим методом після екстрагування гексаном.

Встановлено, що мікробні поверхнево-активні речовини, синтезовані у середовищі з 2% як рафінованої, так і відпрацьованої олії, характеризувалися високою антимікробною (МІК щодо бактеріальних тест-культур 0,8–29 мкг/мл, щодо Candida albicans Д-6 — 26–58 мкг/мл) та антиадгезивною (зниження кількості прикріплених до абіотичних поверхонь клітин тест-культур бактерій і грибів на 35–70%, руйнування біоплівок у середньому на 40–44%) активністю. Підвищення концентрації відпрацьованої олії у середовищі до 4% супроводжувалося утворенням мікробних поверхнево-активних речовин з невисокою антимікробною активністю, за наявності яких ступінь деструкції нафти у воді (3–6 г/л) на 20-ту добу досягав 80–88%, що на 10–16% вище, ніж у разі використання поверхнево-активних речовин, синтезованих у середовищі з 2% олії.

Наведені дані свідчать про необхідність проведення досліджень впливу умов культивування продуцентів на властивості синтезованих мікробних поверхнево-активних речовин з метою одержання цільового продукту зі стабільними наперед заданими властивостями залежно від галузі практичного застосування.

Ключові слова: мікробні поверхнево-активні речовини, відпрацьована соняшникова олія, антимікробна та антиадгезивна активність, деструкція нафти

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2018