Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія))

no6 2017

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.028
С. 28-34, бібл. 11, англ.
УДК:  577.11:576.311.31:57.086]:606:628.3

ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ СТІЧНИХ ВОД НА РЕАКЦІЮ МЕТАХРОМАЗІЇ ВОЛЮТИНОВИХ ГРАНУЛ in vitro

М. С. Харчук, О. М. Громозова

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

Мікроорганізми, що мають волютинові гранули, беруть активну участь у вилученні фософору та важких металів зі стічних вод. Метою роботи було дослідити in vitro реакцію метахромазії в розчинах метиленового синього з поліфосфатами у поєднанні з іншими сполуками (протеїнами, вуглеводами, іонами металів). Встановлено, що вияв метахромазії залежить від концентрації та, меншою мірою, від довжини ланцюга поліфосфату. Додавання глюкози не призводило до змін ступеня вияву реакції метахромазії. Водночас іони кальцію і бичачий сироватковий альбумін залежно від концентрації стимулювали або інгібувалия метахроматичне забарвлення в тестових розчинах. Таким чином, значне накопичення поліфосфатів і катіонів металів, яке було показано нами на прикладі іонів Ca2+ мікроорганізмами активних мулів, може не завжди супроводжуватися вираженою реакцією метахромазії волютинових гранул. У зв’язку з цим доцільно використовувати інші цитохімічні методи для ідентифікації поліфосфатних гранул, зокрема фарбування 4’, 6-діамідино-2-феніліндолом — DAPI.

Ключові слова: волютинові гранули, поліфосфат-акумулювальні організми, реакція метахромазії, очищення стічних вод.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017