Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 3 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 3, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.03.037
С. 37-43, бібліогр. 23, англ.
УДК: 577.112:612.115

ДІЯ КАЛІКС[4]АРЕНУ С-145 НА КЛІТИННУ ЛАНКУ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ

В. О.Чернишенко1, Д. С. Корольова1, Т. В. Ніколаєнко2, В. Є. Досенко3, Д. О. Пашевін3,
В. І. Кальченко4, С. О. Черенок4, Н. М. Храновська5, Л. В. Гарманчук4,
Е. В. Луговськой1, С. В. Комісаренко1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
2Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ
3Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Київ
4ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
5Національний Інститут раку МОЗ України, Київ

Метою роботи було вивчення дії потенційного антитромботичного агента — калікс[4]арен-метилен-біс-фосфонової кислоти — калікс[4]арену С-145 на активацію та агрегацію тромбоцитів in vivo, а також на проліферацію та апоптоз ендотеліоцитів у тканинній культурі.

Ефекти калікс[4]арену С-145 оцінювали in vitro після додавання у збагачену тромбоцитами плазму крові, а також in vivo після внутрішньовенного введення у кровоток кролика в еквівалентних кількостях (46 ?М). Агрегацію тромбоцитів індукували ADP і встановлювали за допомогою агрегометра Solar AP2110. Форму та гранулярність цитоплазми тромбоцитів визначали протоковим цитометром COULTER EPICS XL. Рівень активатора плазміногену тканинного типу — tPA — вимірювали методом імуноензимного аналізу ELISA. Ефекти калікс[4]арену C-145 на культуру ендотеліальних клітин визначали з використанням 3-(4,5-диметилтіазол-2-іл)-2,5-диметилтетразолію броміду — МТТ-тесту. Популяцію проліферативного пулу (G2/M+S) клітин ендотелію визначали за допомогою цитометрії.

Методами агрегатометрії та цитометрії встановлено, що калікс[4]арен С-145 не активує тромбоцити та не впливає на їх агрегацію in vitro. Водночас вже через дві години після введення калікс[4]арену С-145 здоровим лабораторним кролям тромбоцити втрачали здатність до агрегації, а пул інтактних тромбоцитів зменшувався більш ніж удвічі. Викиду в плазму крові маркера активації едндотеліоцитів tPA in vivo, а також інгібування проліферації ендотеліоцитів у культурі клітин не спостерігали.

Таким чином, калікс[4]арен С-145 виявляє значний антитромбоцитарний ефект in vivo, не діючи безпосередньо на тромбоцити та ендотеліоцити in vitro. Такі властивості калікс[4]арену уможливлюють його використання як ефективного антитромботичного агента.

Ключові слова: калікс[4]арени, гемостаз, антитромботичні препарати, полімеризація фібрину.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016