Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Print)
ISSN 2410-776X (Online)

 1 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 1, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.01.055
С. 55-63, бібліогр.46, англ.
УДК: 606:615.322:631:871

ЕНДОГЕННІ ЦИТОКІНІНИ У МІЦЕЛЯРНІЙ БІОМАСІ ЛІКАРСЬКИХ БАЗИДІОМІЦЕТІВ

Н. П. Веденичова, Г. А. Аль-Маалі, Н. Ю. Митропольська, О. Б. Михайлова, Н. А. Бісько, І. В. Косаківська

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ

Мета роботи – дослідити продукування цитокінінів лікарськими базидієвими грибами. Уперше методом високоефективної рідинної хроматографії було ідентифіковано цитокініни та визначено їх вміст у міцелярній біомасі 6 видів (Ganoderma lucidum, Trametes versicolor, Fomitopsis officinalis, Pleurotus nebrodensis, Grifola frondosa, Sparassis crispa). Виявлено зеатин (транс- і цис-форма), зеатинрибозид, зеатин-О-глюкозид, ізопентеніладенозин та ізопентеніладенін, проте всі ці форми були присутні лише в одного виду (G. lucidum, штам 1900). Найбільший сумарний вміст цитокінінів визначено у F. officinalis, штам 5004. У міцелярній біомасі S. сrispa, штам 314, i F. оfficinalis, штам 5004, виявлено найвищий рівень рибозидних форм цитокінінів (зеатинрибозиду й ізопентеніладенозину). Обговорюється можливий взаємозв’язок між лікарськими властивостями досліджених базидіоміцетів та виявленими цитокінінами. S. сrispa, штам 314, i F. оfficinalis, штам 5004, розглядають як перспективні види для створення біотехнології отримання з їхньої міцелярної біомаси препаратів із біологічною активністю. Одним із можливих технологічних підходів може бути висушування грибного матеріалу.

Ключові слова: лікарські гриби, міцелярна біомаса, цитокініни.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016