Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 5, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.05.103
С. 103-111, бібліогр. 17, англ.
УДК: 579.222.4

РЕГУЛЯЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШТАМУ Citrobacter freundii Ml-31.1/1 ЗІ СПОЛУКАМИ ЗАЛІЗА

Говоруха В.М., Таширев О.Б.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Метою роботи було на основі термодинамічних розрахунків показати можливість регуляції метаболізму культури Citrobacter freundii Ml-31.1/1 для здійснення двох взаємно протилежних процесів: мобілізації та іммобілізації сполук заліза. Використано такі методи: потенціометричне вимірювання показників pH і Eh, колориметричне визначення приросту мікробної біомаси і зміни концентрації сполук заліза, газова хроматографія. Експериментально підтверджено можливість теоретично обґрунтованої регуляції направленості шляхів трансформації сполук заліза на основі термодинамічного прогнозування. На прикладі однієї культури (C. freundii Ml-31.1/1) продемонстровано можливість як іммобілізації, так і мобілізації сполук заліза шляхом створення специфічних умов розвитку мікроорганізмів у живільному середовищі. Отримані закономірності є основою для оцінки ролі мікроорганізмів у біогеохімічних циклах трансформації сполук заліза і підґрунтям для розробки біотехнологій як підвищення ефективності вилучення заліза зі збіднених родовищ, так і очищення води від заліза.

Ключові слова: термодинамічний прогноз, регуляція взаємодії мікроорганізмів із залізом, мобілізація, іммобілізація сполук заліза,  біогеохімічні цикли трансформації заліза.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015