Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

4 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.04.100
С. 100-106, Бібліогр. 60, англ.
УДК: 611-018.5.013.8:615.014.41

УТВОРЕННЯ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ ЯДРОВМІСНИМИ КЛІТИНАМИ КОРДОВОЇ КРОВІ ЗА КРІОКОНСЕРВУВАННЯ

Рязанцев В. В., Бабійчук Л. А., Михайлова О. А., Зубов П. М.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

Вивчено утворення активних форм кисню в різних популяціях ядровмісних клітин кордової крові за кріоконсервування. Методом цитофлуориметрії за допомогою барвника 2,7′-дихлородигідрофлуоресцеїндіацетату здійснено оцінювання інтегрального вмісту активних форм кисню в ядровмісних клітинах кордової крові різних популяцій (лімфоцити, моноцити, гранулоцити) залежно від способу виділення, оброблення кріопротектором і заморожування, а також активності антиоксидантних ензимів до і після кріоконсервування за умов навантаження клітин екзогенними активними формами кисню, джерелами яких був пероксид водню. На підставі одержаних даних було показано, що виділення і кріоконсервування різних популяцій ядровмісних клітин кордової крові (лімфоцити, моноцити, гранулоцити) із застосуванням запропонованого методу, зокрема після виділення клітин в поліглюкіні й заморожування з 5% ДМСО, не призводить до істотного збільшення кількості внутрішньоклітинних активних форм кисню, при цьому активність антиоксидантних ензимів унаслідок інактивації екзогенного пероксиду водню зберігається на рівні, близькому до активності в цільній кордової крові. Найменш стійкою до дії факторів кріоконсервування є популяція гранулоцитів.

Ключові слова: ядровмісні клітини, кордова кров, кріоконсервування, активні форми кисню.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014