Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537


Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ
Т. 4, № 5, 2011

 5 2011

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2008
Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 5, 2011
С. 64-70, бібл. 21, рос.
УДК 546.26.043 + 544.77

ОДЕРЖАННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ
ВОДНИХ КОЛОЇДНИХ РОЗЧИНІВ СУМІШЕЙ ФУЛЕРЕНІВ С60 І С70

І. Е. Сердюк, І. В. Бєлочкіна, О. П. Кришталь, О. Д. Рошаль,
І. М. Неклюдов, Б. В. Борц, В. Н. Воєводін, В. І. Ткаченко, Б. П. Сандомирський

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків; 
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна;
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

Відомості про біологічну активність фулеренів і їхню токсичність досить суперечливі. Є дані про токсичність фулеренів, хоча в більшості робіт токсичність немодифікованих сполук ставиться під сумнів. У роботі описано одержання колоїдних розчинів суміші фулеренів С60 та С70, досліджено хімічний склад і властивості отриманих золей. Встановлено, що з переходом від твердої фази до колоїдного розчину співвідношення фулеренів С60 і С70 не змінюється. Показано, що отримані золі є стійкими під час кип’ятіння на водяній бані та УФ-опромінення, однак властивості колоїдних розчинів (розмір міцел та здатність до агрегації) залежать від умов їх одержання, зокрема від часу між приготуванням проміжного толуольного розчину фулеренів та переведенням останніх у колоїдний стан.

Дослідження показали, що колоїдні розчини фулеренів мають виражені антиоксидантні властивості; при цьому вони не справляють будь-якої істотної цитотоксичної дії і не впливають на проліферацію клітинної культури.

Ключові слова: фулерени, колоїдні розчини, біологічна та антиоксидантна активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008