Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

4 2011

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 4, 2011
С. 87-94, библ. 24, рос.
УДК 581.143.6

ВМІСТ ВІЛЬНОГО ПРОЛІНУ ЯК ПОКАЗНИК ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
КЛІТИННОЇ КУЛЬТУРИ Nicotiana tabacum L. ПІД ЧАС СТРЕСУ

Л. Є. Сергєєва, Л. І. Броннікова, О. М. Тищенко

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

Проблема стресостійкості рослин — одна з найбільш фундаментальних і є предметом досліджень на всіх ієрархічних рівнях. На цей час вона стала ще актуальнішою через збіднення дикої і культивованої лори, спричиненого порушеннями (часто необоротними) навколишнього середовища і кліматичних умов.

Отримано Cd-резистентні клітинні лінії тютюну (Nicotiana tabacum L.), яким притаманна комплексна стійкість до різних типів засолення та водного дефіциту. З них виділено варіанти (С. № 1 та С. № 6), що ростуть на середовищах з дозою іонів кадмію, яка втричі перевищує летальну. Клітинні лінії підтримували ріст в умовах дії летальних доз іонів кадмію, солей морської води, сульфату натрію, маніту. При цьому відносний приріст біомаси калусу обох ліній був найвищим на середовищі з іонами Cd2+ і перевищував цей показник за нормальних умов. Вивчали вміст вільного проліну в клітинах в період їх активного розвитку. Рівень вільного проліну в клітинній лінії ? С. № 1 під час вирощування на селективних середовищах перевищував контрольні показники. У лінії С. № 6 у разі культивування на середовищі з додаванням Na2S04 рівень проліну був нижчий за контрольні дані. Максимальний вміст проліну в клітинах обох ліній зафіксовано на середовищі з манітом. Коливання рівня проліну можуть бути показником життєздатності організму за стресових умов. Висловлюється припущення про різні способи процесу адаптації Cd-стійких ліній тютюну до засолення, що може бути зумовлено епігенетичними змінами.

Ключевые слова: N. tabacum L., клітинні лінії, іони кадмію, осмотичний стрес, стійкість.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008