Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta  Т. 15, N. 3, 2022
C. 13-22. Бібліогр, 26, англ.
УДК: 604.6:577.13
https://doi.org/10.15407/biotech15.03.013

ОСОБЛИВОСТІ БІОСИНТЕЗУ ФЛАВОНОЇДІВ У «БОРОДАТИХ» КОРЕНЯХ Artemisia tilesii Ledeb. З РІЗНИМИ ПЕРЕНЕСЕНИМИ ГЕНАМИ

Т. А. Богданович1, Б. В. Моргун1, 2, О. Р. Лахнеко1, 2, А. М. Шаховський1, Н. А. Матвєєва1

1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України, Київ
2Факультет біотехнології та біотехніки, НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


Мета. Порівняти лінії «бородатих» коренів з різним набором перенесених генів стосовно наявності взаємозв’язку між загальним вмістом флавоноїдів, рівнем антиоксидантної (АОА) та відновлювальної (ВА) активності, а також активності власних генів рослин — фенілаланін-амоній-ліази (PAL) та халконсинтази (CHS) та генів rolB і rolC A. rhizogenes.

Методи. Лінії коренів №10 і 16 отримано з використанням A. rhizogenes А4, № 2 та 4 — з використанням A. rhizogenes з вектором рСВ124 (ifn-α2b та nptII гени).

Результати. Вміст флавоноїдів у всіх лініях був вищим за контроль і корелював з АОА та ВА активністю. Корені №10 відзначались найшвидшим ростом, що збігалося з високою активністю rolB та rolC генів. Активність PAL та CHS у «бородатих» коренях була нижчою за активність у нетрансформованих коренях.

Висновки. Лінії коренів, до яких було перенесено лише rolВ та rolC, і лінії з додатковими генами ifn-α2b та nptII мали близький діапазон концентрації флавоноїдів, рівнів АОА та ВА, які перевищували ці показники в контролі. Встановлено залежність швидкості росту коренів та відсутність залежності вмісту флавоноїдів від активності rol генів. Активність PAL обернено співвідносилась із вмістом флавоноїдів в усіх дослідних лініях, що може бути результатом надпродукції сполук у трансгенних коренях.

Ключові слова: Artemisia tilesii Ledeb., Agrobacterium rhizogenes–опосередкована трансформація, «бородаті» корені, флавоноїди, rol гени, антиоксидантна активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022