Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 4, 2019
С. 34-41, бібліогр. 20, англ.
УДК:  579.22: 582.28
https://doi.org/10.15407/biotech12.04.034

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ АЗОТУ НА ФОТОІНДУКОВАНУ РОСТОВУ, ЕНЗИМАТИЧНУ  АКТИВНІСТЬ І СИНТЕЗ МЕЛАНІНУ Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát

1Поєдинок Н. Л., 2Тугай Т. І., 2Тугай А. В., 3Михайлова О. Б., 4Сергійчук Н. М., 5А. М. Негрийко

1ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ
2 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ
3 Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ
4 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» , Київ
5 Інститут фізики НАН України, Київ

Метою роботи було вивчити вплив концентрації азоту на фотоіндуцію ростової, ензимної активності та синтез меланіну лікувального гриба Inonotus obliquus (Ach.: Pers.) Pil?t. із Колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. Опромінений світлом низької інтенсивності різної когерентності та в різних діапазонах довжин хвиль міцелій культивували в динамічному режимі на глюкозо-пептонному середовищі з різними концентраціями загального азоту.

Отримані результати дослідження не виявили достовірного впливу концентрації азоту на фотоіндуковану стимуляцію росту I. оbliquus. Збільшення накопичення біомаси фотоактивованим в різних режимах міцелієм, порівняно з неопроміненим, було практично однаковим у всіх варіантах досліду. Встановлено достовірну залежність фотостимуляції синтезу меланіну від концентрації азоту в середовищі. Зниження концентрації азоту збільшує стимулювальний ефект низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 488 нм більш ніж у 2 рази. Використання живильних середовищ зі зниженим вмістом джерела азоту є доцільним для підвищення фотоіндукованого стимулювального ефекту за отримання позаклітинної каталази, тирозинази і поліфенолоксідази, внутрішньоклітинної пероксидази.

Таким чином, параметри культивування I. оbliquus і режими світлового оброблення посівного міцелію слід коригувати відповідно до цільових біологічно активних компонентів.

Ключові слова: Inonotus obliquus, фотоіндукція, азот, меланін, каталаза, тирозиназа, поліфенолоксидаза, пероксидаза, ростова активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019