Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 3 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 3, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.03.076
С. 76-83, бібліогр.21, англ.
УДК: 604.4.615.371

ПРОТИПУХЛИННА ТА АНТИМЕТАСТАТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ  ПРОТИПУХЛИННОЇ ВАКЦИНИ ТА АМІКСИНУ У МИШЕЙ ІЗ КАРЦИНОМОЮ ЛЕГЕНЬ ЛЬЮЇС

 Г. В. Діденко 1, Г. С. Лісовенко 1, О. О. Круць 1, 2 , Н. Л. Черемшенко 1,
І. М. Воєйкова 1, Г. П. Потебня 1

1 Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології  ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Метою роботи було дослідити можливості збільшення ефективності автовакцинотерапії за рахунок використання індуктора ендогенного інтерферону аміксину у мишей із карциномою легень Льюїс. Розроблено ефективну схему застосування протипухлинної вакцини та аміксину, яка полягає в пероральному введенні аміксину (25 мг/кг) за 3 год до кожного з п’яти введень вакцини. Застосування її у мишей із перещепленою карциномою легень Льюїс вірогідно перевищує результати введення протипухлинної вакцини в монорежимі – індекс гальмування пухлинного росту становить відповідно 54,59 ± 1,97 і 43,79 ± 0,96%, а середня тривалість життя мишей – 56,2 ± 2,06 і 47,0 ± 1,50 діб. У тварин з мінімальною залишковою пухлинною хворобою (після хірургічного видалення первинної пухлини) використання в ад’ювантному режимі протипухлинної вакцини з аміксином було ефективним за введення останнього в зазначеній дозі за 3 год до або через 1 добу після кожного її введення. Частота метастазування зменшувалась до 70%, середня кількість метастазів та їх об’єм – у 8,8 і 34,0 раза порівняно з відповідними показниками оперованих контрольних мишей, у разі зіставлення з аналогічними показниками мишей, що одержували тільки вакцину, – в 2,0 і 2,25 раза. Індекс інгібування метастазування за використання комбінованої схеми становив 92,6%, вакцини у монорежимі – 83,08%. Подальше визначення механізмів синергічної дії протипухлинної вакцини та аміксину дасть змогу застосовувати різні біопрепарати та сприятиме розробленню ефективних схем терапії онкохворих .

Ключові слова: аміксин, протипухлинна вакцина, карцинома легень Льюїс.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016