Оберіть свою мову

3 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015;  
https://doi.org/0.15407/biotech8.03.045
С. 45-55, бібліогр. 25, укр.
УДК: 557.161.2+612.017.1:616-097

СИНТЕЗ КОН’ЮГАТА 25-ГІДРОКСИВІТАМІНУ D3  З ГЕМОЦІАНІНОМ МОЛЮСКА ТА ОДЕРЖАННЯ ІМУННИХ СИРОВАТОК

 Мазанова А. О., Шиманський І. О., Петухов Д. М., Дробот Л. Б., Великий М. М., Комісаренко С. В.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи було отримання поліклональних антитіл, які розпізнають 25-гідроксивітамін D3, для їх подальшої характеристики і застосування в імунохімічних тест-системах визначення вмісту 25-гідроксивітаміну D3 у сироватці крові. Було використано методи хімічного синтезу імунокон’югатів (модифікований карбодиімідний метод із застосуванням N´-етил-карбодиіміду), тонкошарової хроматографії та гель-фільтрації, а також непрямого імуноензимного аналізу ELISA. Описано етапи синтезу імунокон’югата 25-гідроксивітаміну D3 з гемоціаніном молюска KLH, який використовували для отримання імунних сироваток. У результаті імунізації мишей і кролів одержано антисироватки, в яких визначали титри антитіл проти 25-гідроксивітаміну D3 методом імуноензимного аналізу. Було продемонстровано, що титр специфічних антитіл вищий у кролів порівняно з мишами. Отримані поліклональні антитіла можуть бути використані для створення імунохімічних тест-систем скринінгового визначення вмісту 25-гідроксивітаміну D3 у сироватці крові людини як маркера забезпеченості організму вітаміном D3.

Ключові слова: 25-гідроксивітамін D3, гаптени, імуноензимний аналіз, поліклональні антитіла.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015