Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 2 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 2, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.02.063
С. 63-69, Бібліогр. 40, англ.
УДК: [602.4:543.428.3]:582.123.4:549.743

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК МІДІ, ЩО АКУМУЛЬОВАНІ В ГРИБНИХ КОЛОНІЯХ ЗА ПРИСУТНОСТІ МІДЬВМІСНИХ МІНЕРАЛІВ

 М. О. Фоміна

Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ

Метою роботи було з’ясувати механізми біоакумуляції міді, вилуженої з мінералів грибом Aspergillus niger, який має високий потенціал для використання у біоремедіації завдяки здатності виділяти хелатувальні метаболіти і трансформувати токсичні метали та мінерали. Особливу увагу приділено хімічному зв’язуванню міді, що була біоакумульована грибною колонією в процесі трансформації мідьвмісних мінералів.

Хімічне зв’язування міді в різних місцях грибної колонії вивчали із застосуванням методів твердофазної хімії, зокрема синхротронної рентгено-абсорбційної спектроскопії для одержання інформації про валентність досліджуваного елемента та його координаційне середовище. Аналіз отриманих спектрів проводили, використовуючи трансформації Фур’є для даних спектроскопії ділянки протяжної тонкої структури рентгенівського поглинання, що відповідає осцилювальній частині спектра вправо від краю поглинання.

Результати свідчать про те, що гриб A. niger брав участь у процесах розчинення мідьвмісних мінералів, що спричинювало вилуження рухливої міді та її подальшу іммобілізацію грибною біомасою з варіабельною координацією міді, акумульованою грибною колонією, яка залежала від віку та фізіологічного й репродуктивного стану грибного міцелію. Ці дані продемонстрували, що акумульована незрілим вегетативним міцелієм у зовнішній зоні грибної колонії мідь була координована сірковмісними лігандами, на відміну від координації міді фосфатними лігандами всередині зрілого конідієпродукувального міцелію в центральній зоні колонії.

Одержані дані не тільки розширюють уявлення про біогеохімічну роль грибів, але й можуть бути використані під час розроблення грибних біометалургійних технологій, зокрема біоочищення, біоакумуляції й біовилуження, та визначенні їхньої надійності. Координаційне середовище міді, біоакумульованої грибною біомасою в процесі трансформації мінералів міді, є гетерогенним, змінюючись від сульфгідрильного до фосфатного.

Ключові слова: біоремедіація, біоакумуляція металів, трансформація мінералів, рентгеноабсорбційна спектроскопія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014