Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta"
Т. 7, № 1, 2014

 1 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 1, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.01.060
С. 60-65, Бібліогр. 33, укр.
УДК: 546.26.043

ВПЛИВ С60-ФУЛЕРЕНУ, ДОКСОРУБІЦИНУ І ЇХ КОМПЛЕКСУ НА ПУХЛИННІ ТА НОРМАЛЬНІ КЛІТИНИ МИШЕЙ ЛІНІЇ BALB/с

Прилуцька С. В.1, Діденко Г. В.2, Кічмаренко Ю. М.1, Круць О. О.1, Потебня Г. П.2, Черепанов В. В.3, Прилуцький Ю. І.1

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
2Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ
3Інститут фізики НАН України, Київ

Однією з головних стратегій у протипухлинній терапії залишається пригнічення проліферативної активності злоякісних клітин. Однак протипухлинна дія традиційних хіміопрепаратів завжди пов’язана з численними побічними ефектами, зокрема є токсичною щодо органів у нормі й у багатьох випадках сприяє прогресуванню пухлин. У зв’язку із цим виникає потреба розроблення альтернативних методів терапії пухлин та пошуку нових не/низькотоксичних (щодо нормальних клітин) пухлинотропних речовин, які спричинюють їх деструкцію. Токсична дія таких речовин на клітини пухлини може реалізовуватися стимуляцією їх загибелі внаслідок некрозу чи апоптозу. Для контролю цих процесів пропонують застосувати немодифіковані С60-фулерени, які здатні у комбінованій терапії підвищувати протипухлинну активність традиційних протипухлинних препаратів, запобігаючи їх токсичній дії на організменому рівні внаслідок пригнічення реакцій переокиснення.

Оцінено токсичний ефект створеного комплексу немодифікованого С60-фулерену з антибіотиком антрациклінового ряду доксорубіцином на пухлинні (асцитна карцинома Ерліха) та імунокомпетентні (лімфоцити і макрофаги) клітини й гепатоцити, який свідчить про потенційно високу ефективність його застосування у протипухлинній терапії.

Ключові слова: С60-фулерен, доксорубіцин, комплекс С60+Докс, токсичність in vitro.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014