Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 3, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.03.089
С. 89-94, бібл. 17, укр.
УДК: 582.28:577.158

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
БАЗИДІАЛЬНИХ ГРИБІВ — ПРОДУЦЕНТІВ КАТАЛАЗИ

 Т. Є. Волошко, О. В. Федотов

Донецький національний університет, Україна

Досліджували динаміку росту та каталазну активність штамів базидіоміцетів за їх поверхневого культивування на глюкозопептонному середовищі. Об’єктами вивчення були 57 штамів, 5 із яких належать до 5 видів порядку Polyporales, а 52 — до 7 видів порядку Agaricales. З метою вивчення динаміки росту використовували ваговий метод визначення накопичення абсолютно сухої біомаси. Каталазну активність і вміст протеїну в міцелії та культуральному фільтраті визначали спектрофотометрично і на основі отриманих даних розраховували питому каталазну активність. Встановлено рівень накопичення біомаси та каталазної активності досліджених штамів на 9- й 12-ту добу культивування, а також здатність більшості грибів до синтезу переважно позаклітинної каталази. Результати дослідження дали змогу відібрати штами — активні продуценти каталази, зокрема F. velutipes F-2 та P. ostreatus Р-208, які є перспективними для використання в біотехнології одержання препаратів ензимів.

Ключові слова: базидіоміцети, каталазна активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013