Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 2, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.02.080
С. 80-84, бібл. 14,  рос.
УДК: 577.152.311/547.8/548.73

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СТРУКТУРОЮ ЕФІРІВ
3-ГІДРОКСИ-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНУ ТА СТУПЕНЕМ ЇХ ГІДРОЛІЗУ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗОЮ

Є. А. Шестеренко, І. І. Романовська, О. В. Севастьянов,
К. О. Семенішина, В. І. Павловський, С. А. Андронаті

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, Одеса

Здійснено синтез ряду нових похідних 7-бром-5-арил-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-ону, що містять у положенні 3 фталімідоацильний і гексилацильний фрагменти. Структуру сполук встановлено методами масспектрометрії та спектроскопії ПМР. Уперше досліджено гідроліз раніше синтезованих складних ефірів 3-гідрокси-7-бром-5-арил-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-ону — потенційних анксіолітичних і снодійних засобів, що каталізується карбоксилестеразою у складі мікро сомальної фракції печінки свині. Показано кількісне інгібування естеразної активності мікросомальної фракції печінки свині в присутності селективного інгібітора карбоксилестерази — ди-(п-нітрофеніл)-фосфату. Встановлено нелінійність залежності ступеня гідролізу від довжини ацильного фрагмента в 3-ацилокси-7-бром-5-феніл-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онах, а також зниження ступеня трансформації субстрату в разі введення замісника в положення 1 молекули. Для похідних з фталімідоацильним і гексилацильним фрагментами в положенні 3 молекули збільшення числа СН2-груп в цих замісниках і введення атому хлору в о-положення фенільного кільця сприяє підвищенню ступеня гідролізу.

Ключові слова: ефіри 3-гідрокси-1,4-бенздіазепін-2-ону, карбоксилестераза, мікросомальна фракція.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013