Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

1 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
https://doi.org/ 10.15407/biotech6.01.113
С. 113-118, Бібліогр. 25, рос.
УДК: 581.143.6

ВМІСТ ВІЛЬНОГО ПРОЛІНУ В ТКАНИНАХ СОНЯШНИКУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРФОГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ in vitro

Є. Сергєєва, А. Г. Комісаренко, Л. І. Броннікова, С. І. Михальська, О. М. Тищенко

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

Широке розповсюдження методів біотехнології рослин значною мірою стримується низькою частотою регенерації тканин in vitro. Проблемними й дотепер лишаються питання, пов’язані з пошуком експлантатів з активною та стабільною індукцією пагоноутворення. Відомо, що динамічні зміни вмісту вільного проліну можуть бути пов’язані з процессами росту та розвитку in vivo й in vitro. In vitro пророщували зрілі сім’янки соняшника (H.annuиs L.) і вимірювали вміст вільного проліну в соматичних тканинах, які різняться за регенераційною здатністю. Досліджували такі типи експлантатів: сім’ядолі 1- та 4-добових проростків; первинний експлантат, підготовлений для індукції пагоноутворення (сегмент 4-добового проростка); первинні експлантати з початком та за відсутності морфогенезу після 6 діб вирощування на середовищі для регенерації; регенерант та відповідний йому експлантат у момент відділення проростка; експлантат через 10 діб після відокремлення рослини. Максимальний рівень проліну було відзначено лише в експлантатах, де відбувався морфогенез. Висловлюється припущення про ймовірну участь проліну в процесах органогенезу в соняшнику in vitro. Показник вмісту вільного проліну може бути використаний для первинного скринінгу тканин соняшнику, потенційно здатних до органогенезу in vitro.

Ключові слова: H. annuus L., культура in vitro, регенерація, пагоноутворення, пролін.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013