Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

4 2008

 

Ж-л "Біотехнологія" Т. 1, № 4, 2008
С. 85-94, Бібліогр. 28, англ.
УДК 543.062 : 546.7 : 579.2

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ХРОМУ(III) У ДРІЖДЖОВИХ КУЛЬТУРАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ХРОМАЗУРОЛУ S ТА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ СКРИНІНГУ ПРОЦЕСІВ БІОРЕМЕДІАЦІЇ ХРОМАТУ

Інститут біології клітини НАН України, м. Львів
Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

Оскільки мікроорганізми розглядаються як потенційний засіб для біоремедіації сполук хрому, а дріжджі — як джерело біокомплексів хрому фармацевтичного значення, актуальною біотехнологічною проблемою є розробка методів визначення вмісту хрому в реальних зразках біологічного походження. Розроблено новий чутливий метод фотометричного визначення сумарного хрому у формі Cr(III) в мікробних культурах після їх мінералізації з використанням реакції з хромазуролом S у присутності поверхнево-активних речовин (ПАР) — додецилсульфату натрію (SDS) або цетилтриметиламонійброміду (CTMAB). Визначено оптимальні величини концентрації хромазуролу S і ПАР для досягнення максимальної чутливості аналізу.
Показано, що молярні коефіцієнти екстинкції комплексів в 0,2 М сірчаній кислоті дорівнюють 27,0 і 98,9 мМ-1•см-1 — у випадку застосування SDS і CTMAB, відповідно. Останній варіант визначення хрому(ІІІ) чутливіший порівняно із дифенілкарбазидним методом у 3 рази. Нижня межа чутливості хромазурольного методу становить близько 100 і 25 нг хрому в 1 мл фотометрованої проби для двох варіантів аналізу із застосуванням SDS і CTMAB, відповідно. Оптимізовано зручний і порівняно швидкий метод мінералізації біологічних зразків з використанням пергідролю у присутності сірчаної кислоти. Розроблені методи аналізу можна застосовувати для моніторингу процесів відновлення хромату культурами дріжджів з утворення кінцевого продукту Cr(III), а також для визначення загального вмісту хрому в мікробних культурах чи клітинах після їх мінералізації.

Ключові слова: хром(ІІІ), хромазурол S, додецилсульфат натрію, цетилтриметиламонійбромід, фотометричний аналіз, культура дріжджів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008